Η ίδρυση της Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε. είναι το αποτέλεσμα της σύγκλισης ενός ώριμου προβληματισμού όσον αφορά την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη . Δημιουργήθηκε ως φορέας επιστημονικής υποστήριξης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νομού Εύβοιας για διερεύνηση, μελέτη και συντονισμό των ποικίλων τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων .

Στην 21ετή λειτουργία της η Εταιρεία με το έργο της προσπάθησε να συμβάλλει στα εξής :

• Επιτάχυνση ρυθμού δημιουργίας θέσεων εργασίας .
• Αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου της περιοχής .
• Περιφερειακή ολοκλήρωση και ισόρροπη ανάπτυξη.
• Καταπολέμηση των ενδογενών κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων της περιοχής.
• Αποδοτικότερη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η εταιρία «Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε» αποτελεί τον μοναδικό ενεργό τοπικό φορέα ανάπτυξης και αναζωογόνησης της επιχειρηματικότητας των Μ.Μ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Έχει ήδη εφαρμόσει με επιτυχία πολλές δυναμικές πρωτοβουλίες-προγράμματα, το Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής (ΓΒΑ),το Πρόγραμμα Συνέργια, το Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(ΕΠΑΝ), Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης (ΟΡΙΟ) , HOT-SPOT (Κοινωνία της Πληροφορίας- εγκατάσταση ασύρματων σημείων πρόσβασης στο διαδίκτυο) στις Υπηρεσίες της Νομαρχίας, MED-ISOLE, IMPACT INTEREG, LEADER ΠΑΑ, LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ, KANONISMOS 864, MED-ROUTΕ, MED-e-GOV SEE-CLOUD, ΤΟΠΣΑ DEVELPMENT, ΤΟΠΣΑ ΑΓΡΟΚΑΛΑΘΙ κ.α.

Η προσπάθεια της Εταιρίας εστιάζεται στον σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων για την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών στο νομό Εύβοιας.

Αποτελεί βασικό τοπικό-νομαρχιακό συμβουλευτικό όργανο που:

• Μπορεί με τη συλλογή , παρακολούθηση και επεξεργασία των κατάλληλων στοιχείων να στηρίζει τις πολιτικές αποφάσεις αλλά και τις κλαδικές παρεμβάσεις, τόσο της Π.Ε Ευβοίας / Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο και των άλλων φορέων που θέλουν να συνεργαστούν μαζί της,
• Διεκδικεί και εφαρμόζει μεγάλα προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Εύβοια.
• Στηρίζει τη κάθε επιχειρηματική και επενδυτική απόφαση τόσο του μικρού όσο και του μεσαίου επιχειρηματία , αλλά και την εξαγωγική προσπάθεια και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
• Μπορεί να προσελκύσει ενδιαφερόμενους επενδυτές και κεφάλαια για επενδύσεις στο Νομό με συστηματικές πολιτικές επικοινωνίας και προβολής με προεκτάσεις και στη συνολική προβολή του Νομού,
• Αποτελεί επιστημονικό σύμβουλο της Π.Ε Ευβοίας αλλά και των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Ευβοίας,