Το έργο “Skills4Sports” εντάσσεται στον Θεματικό Στόχο A.3 (Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και καταπολέμηση της φτώχιας) – Προτεραιότητα Α.3.1 [Ενίσχυση των νέων, ιδιαίτερα των ΕΕΑΚ (Εκτός Εκπαίδευσης – Απασχόλησης και Κατάρτισης) και των γυναικών με ικανότητες κατάλληλες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας] στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης Στρατηγικών Έργων του Προγράμματος Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου 2014-2020».

Επικεφαλής εταίροςτου έργου είναι η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., ενώ το εταιρικό σχήμα παρουσιάζεται παρακάτω:

 • Επικεφαλής Εταίρος: Αναπτυξιακή Ευβοίας ΑΕ (Ελλάδα)
 • Εταίρος 1: TREK Development AE (Ελλάδα)
 • Εταίρος 2: Malta Football Association (Μάλτα)
 • Εταίρος 3: International Cooperation South South (Ιταλία)
 • Εταίρος 4: Catalan Association Cluster of Sports Industry (Ισπανία)
 • Εταίρος 5: Salfit Development Association (Παλαιστίνη)
 • Εταίρος 6: Sports for Life (Παλαιστίνη)
 • Εταίρος 7: Rene Moawad Foundation (Λίβανος)

Σκοπός του στρατηγικού έργου Skills4Sports είναι να αυξήσει την απασχολησιμότητα των νέων της Μεσογείου, ειδικά αυτών που ανήκουν στην κατηγορία των ΕΕΑΚ (Εκτός Εκπαίδευσης – Απασχόλησης και Κατάρτισης), μέσω της δημιουργίας νέων επαγγελματιών για τον αθλητικό τομέα (και τον τομέα των e-Sports). Στόχος είναι η μείωση του χάσματος των διαθέσιμων ικανοτήτων/δεξιοτήτων με αυτές που απαιτεί η απασχόληση στον αθλητικό τομέα. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης των νέων σε «νέα» επαγγέλματα που έχουν ιδιαίτερη ζήτηση στον αθλητικό τομέα, όπως η διαχείριση αθλητικών διοργανώσεων, η διαχείριση και υποδοχή κοινού, οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ, το αθλητικό μάνατζμεντ και τα παραϊατρικά επαγγέλματα (π.χ. φυσιοθεραπευτές). Επίσης το έργο θα δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστήριξης εύρεσης εργασίας στον αθλητικό τομέα, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και παραγόντων της αντίστοιχης αγοράς (π.χ. αθλητικά σωματεία, κέντρα ευρέσεως εργασίας, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, αναπτυξιακές εταιρείες κ.λπ.).

Οι βασικές εκροές του έργου είναι:

 1 Στρατηγική Συμμαχία «Skills4Sports»

 9 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα

 3 ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης

 2 διασυνοριακά εκπαιδευτικά εργαστήρια για τα ενδιαφερόμενα μέρη

 240 ημέρες εκπαίδευσης για νέους ΕΕΑΚ

Οι υποχρεώσεις της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.ως Επικεφαλής Εταίρος, στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων είναι ο Συντονισμός – Διοίκηση Έργου και η συμμετοχή σε όλα τα πακέτα εργασίας, καθώς και ο συντονισμός των πακέτων εργασίας:ΠΕ 1 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ καιΠΕ 2 – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Διάρκεια Έργου: 30 μήνες
Περίοδος Υλοποίησης:29/07/2020 – 28/01/2023
Ρόλος Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.: Επικεφαλής Εταίρος
Συνολικός Προϋπολογισμός:2.922.747,80 €
Κοινοτική Συμμετοχή: 2.630.473,02 €
Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.:567.788,50 €

http://www.enicbcmed.eu/projects/skills4sports

 

 

“Skills4Sports” project is part of Thematic Objective A.3 (Promoting social inclusion and combating poverty) – Priority A.3.1 [Strengthening young people, in particular the NEETs (Not in Education – Employment and Training),and women with skills suitable for their integration into the labour market] in the context of the 1st Call for Strategic Projects of the ENI Multilateral Cross-Border Cooperation Program “Mediterranean Maritime Basin 2014-2020”.

Development Agency of Evia SAis the Lead Partner of the project, while the following partners participate in the transnational corporate scheme:

 • Lead Partner: Development Agency of Evia SA (Greece)
 • Partner 1: TREK Development SA (Greece)
 • Partner 2: Malta Football Association (Malta)
 • Partner 3: International Cooperation South South (Italy)
 • Partner 4: Catalan Association Cluster of Sports Industry (Spain)
 • Partner 5: Salfit Development Association (Palestine)
 • Partner 6: Sports for Life (Palestine)
 • Partner 7: Rene Moawad Foundation (Lebanon)

The aim of the Skills4Sports strategic project is to increase the employability of young people in the Mediterranean, especially those in the category of NEETs (Not in Education – Employment and Training), through the creation of new professionals for the sports sector (and the e-Sports sector). The aim is to reduce the gap in available skills/skills with those required by employment in the sports sector. The project will use innovative tools (web-platform, social media, MOOC) as well as traditional training methods to address the skills gap in the sports sector. NEETs of the region will be final beneficiaries, invited to develop transferable skills that will allow them to pursue different career paths in sports.

The main outputs of the project include:

 • 1 Strategic Alliance “Skills4Sports”
 • 9 new educational programs
 • 3 digital training tools
 • 2 cross-border training workshops for interested parties
 • 240 days of training for NEETs.

The obligations of Development Agency of Evia SAas the LeadPartnerinclude the Coordination – Project Management and the participation in all the work packages, as well as coordination of:WP 1 – MANAGEMENT andWP 2 – COMMUNICATION.

Project Duration: 30 months
Implementation Period:29/07/2020 – 28/01/2023
Role of Development Agency of Evia SA.:Lead Partner
Total Budget:2.922.747,80 €
Community Participation:2.630.473,02 €
Budget of Development Agency of Evia SA:567.788,50 €

http://www.enicbcmed.eu/projects/skills4sports