Έργα

Η Εταιρία έχει συνεργαστεί με πλήθος δημόσιων φορέων για την επιτυχή ολοκλήρωση διάφορων έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται το Υπουργείο Ανάπτυξης και πολλές υπηρεσίες της Ν.Α. Εύβοιας (Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επενδύσεων, Διεύθυνση Βιομηχανίας, Διεύθυνση Τουρισμού και Εμπορίου, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α.) και της Π.Ε. Ευβοίας.

Η δραστηριοποίηση της Εταιρίας κατά την λειτουργία τα τελευταία χρόνια είχε αποτελέσματα υψηλής επιστημονικής επάρκειας και παρείχε ευκαιρίες απασχόλησης σε πλήθος επιστημόνων, ιδιαίτερα από την Εύβοια.

Στα πλαίσια των παραπάνω :

 • Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα της ΕΕ.
 • Έχει οργανώσει συσκέψεις τύπου στρογγυλών τραπεζών για νέους επιχειρηματίες στους τομείς του αγροτουρισμού και του εναλλακτικού τουρισμού κ.λ.π.
 • Έχει διοργανώσει ημερίδες σε πολλές θεματικές ενότητες,
 • Έχει εκπονήσει μελέτες για τον Ν. Ευβοίας, αναπτυξιακή μελέτη -πλαίσιο, έρευνες αγοράς, κλαδικές μελέτες, Δημιουργία Οδηγού Προνοιακών Δικτύων κ.λ.π.
 • Έχει διοργανώσει σεμινάρια με θέματα όπως φύλαξη παιδιών κατ΄ οίκον, προώθηση εξαγωγών και εξαγωγικό μάρκετινγκ κ.λ.π.
 • Έχει εκπονήσει τεχνικές μελέτες σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Ν.Α. Ευβοίας.
 • Έχει δημιουργήσει ή έχει συμμετάσχει σε κοινοπραξίες-δίκτυα για την διεκδίκηση προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει ως εταίρος σε φορείς για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του Γ΄ ΚΠΣ του ΕΣΠΑ και του ΣΕΣ (ΑΝΔΙΑ).

Σήμερα συμμετέχει στην υλοποίηση των κάτωθι προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού σε όρους δημόσια δαπάνης 18.5 εκ ευρώ περίπου:

1) στην ολοκλήρωση των έργων γέφυρα του ΠΑΑ 2007-2013 του άξονα 3 και 4 προϋπολογισμού σε όρους Δημόσιας Δαπάνης περίπου 2,0 ε ευρώ.
2) δύο τοπικών πολυταμειακών και πολυτομεακών αναπτυξιακών προγραμμάτων CLLD-LEADER για την Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού σε όρους Δημόσιας Δαπάνης 14,4 εκ ευρώ.
· CLLD – LEADER ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΒΟΡΕΙΑΣ συνολικού προϋπολογισμού σε όρους δημόσιας δαπάνης 8,7 εκ ευρώ
· CLLD-LEADER ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ συνολικού προϋπολογισμού σε όρους δημόσιας δαπάνης 5,7 εκ ευρώ μέσω Κοινοπραξίας που συμμετέχει πλειοψηφικά.
3) Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας ADRION – 5 SENSES (Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses) το οποίο υλοποιείται από ακόμη οκτώ διακρατικούς εταίρους συνολικού προϋπολογισμού σε όρους δημόσιας δαπάνης 1,6 εκ ευρώ περίπου.
4)Πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας ADRION – Sustainable management and promotion of common cultural heritage (SMART Heritage) το οποίο υλοποιείται από ακόμη 6 διακρατικούς εταίρους συνολικού προϋπολογισμού σε όρους δημόσιας δαπάνης 1,5 εκ ευρώ περίπου.

Κυριότερα έργα που υλοποίησε η εταιρεία στο παρελθόν :

 1. Τοπικό Πρόγραμμα του άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 (ΠΑΑ). «Leader ΠΑΑ Κεντρικής Εύβοιας»: Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε με την από 7-12-2010 σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέλαβε την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος του άξονα 4 (Leader) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 με περιοχή αναφοράς την Κεντρική Εύβοια. Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 6.100.000 € ενώ το συνολικό κόστος (δημόσια & ιδιωτική συμμετοχή) του ανέρχεται σε 12, εκ ευρω €.Την περίοδο 2011-2015 εντάχθηκαν 48 έργα συνολικού προϋπολογισμού 12.019.593,44 € και δημόσιας δαπάνης 5.728.497,60 € μη συμπεριλαμβανομένου του μέτρων που αφορούσε την τεχνική βοήθεια και τις δράσεις συνεργασίας
 2. MED-ROUTE (ENPI CBC-MED) : Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε στα πλαίσια του προγράμματος CROSS BORDER COOPERATION IN THE MEDITARENIAN –MEDITERRRENIAN SEA BASIN PROGRAMME (ENPI CBC-ΜΕD) υλοποιεί για λογαριασμό της Ν.Α. Ευβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) σε συνεργασία με εταίρους από Ελλάδα, Ιταλία, Ιορδανία πρόταση που είχε εκπονήσει διαβουλευτεί και υποβάλλει από τον Οκτώβριο 2009, με τίτλο Μεσογειακή διαδρομή Τουρισμού και Πολιτισμού (MED-ROUTΕ) συγχρηματοδοτούμενο κατά 90% από την Ε.Ε. και 10% από το Π.Δ.Ε. Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός για όλους τους εταίρους ανέρχεται σε 1.550.000,00 € ευρώ, εκ των οποίων τα 450.000,00 € ευρώ αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος(Π.Ε. Ευβοίας) /Αναπτυξαική Ευβοίας Α.Ε.
 3. MEDeGOV (ENPI CBC-MED) : Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε στα πλαίσια του προγράμματος CROSS BORDER COOPERATION IN THE MEDITARENIAN –MEDITERRRENIAN SEA BASIN PROGRAMME (ENPI CBC-ΜΕD) υλοποιήσε για λογαριασμό της Ν.Α. Ευβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) σε συνεργασία με εταίρους από την Ιταλία την Παλιστίνη και την Ελλάδα πρόταση με τίτλο Μεσογειακό Δίκτυο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (MEDeGOV) συγχρηματοδοτούμενο κατά 90% από την Ε.Ε. και 10% από το Π.Δ.Ε. Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός για όλους τους εταίρους ανέρχεται σε 1.450.000,00 € ευρώ, εκ των οποίων τα 450.000,00 € ευρώ αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Π.Ε. Ευβοίας) /Αναπτυξαική Ευβοίας Α.Ε.
 4. Σύμβουλος Διαχείρισης για την εκτέλεση του τριετούς προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ/ΕΑΣ Εύβοιας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 867/2008» το οποίο εντάσσεται στο τριετές πρόγραμμα εργασίας που υλοποιεί η ΟΕΦ/ΕΑΣ Εύβοιας βάσει του Καν (ΕΚ) 867/2008 και το οποίο εγκρίθηκε από το Υπ. ΑΑΤ δυνάμει της 286827/31.03.2009 ΥΑ». : Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε για λογαριασμό της ΕΑΣ Ευβοίας κατάρτισε προτεινόμενο τριετούς διάρκειας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ» στα πλαίσια εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΚ) 867/2008 και το υπέβαλε για χρηματοδότηση στο ΥΠΑΑΤ, το οποίο και εγκρίθηκε δυνάμει (286827/31-3-2009 Υ.Α) με εγκριθέν π/υ : 596.000,00€. Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε ανέλαβε ως Τεχνικός Σύμβουλος του έργου την διαρκή υποστήριξη του έργου της ΟΕΦ με κύρια στόχευση τη σύννομη εκτέλεση των δραστηριοτήτων, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της κάθε δραστηριότητας και την απορρόφηση της αναλογούσας χρηματοδότησης. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού (Τεχνικός Σύμβουλος) του έργου ανέρχεται στις 72.000 € ευρώ περίπου με το ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου.
 5. Εντός του 2013 αρχισε η υλοποίηση του Τοπικού Πρόγραμμα του άξονα 4 (Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠ.ΑΛ) 2007-2013. (Leader Αλιείας) με Περιοχή Αναφοράς την Νότια Εύβοια και την Νήσο Σκύρο και συνολικού προϋπολογισμού 4,69 εκ ευρώ. Την περίοδο 2014-2015 εντάχθηκαν 57 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.879.430,88€ μη συμπεριλαμβανομένου του μέτρων που αφορούσε την τεχνική βοήθεια και τις δράσεις συνεργασίας.
 6. SEE-CLOUD Στα πλαίσια του προγράμματος Νότιο-Ανατολική Ευρώπη η εταιρία μας υπέβαλε κοινή πρόταση με εταίρους από Ε.Ε. και άλλους εταίρους από Ν.Α. Ευρώπη με τίτλο SEE-CLOUD. Από πρόσφατες έρευνες της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Συνεργατικών Σχηματισμών) προκύπτει ότι ενώ σήμερα υφίστανται περίπου 2.000 σημαντικοί συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters), δεν διαθέτουν πάντα την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα και τις καινοτομικές δυνατότητες ώστε να θεωρηθούν πόλοι αριστείας παγκόσμιας κλάσης. . Ωστόσο αυτά τα clusters αποτελούν συστήματα με υψηλά επίπεδα εσωτερικής και εξωτερικής ολοκλήρωσης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε επιτυχώς το διάστημα 2013-2014.
 7. ΤΟΠΣΑ- Development”

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Development” έχει αναλάβει την υλοποίηση της πράξης «Τοπική Δράση προώθησης της απασχόλησης στην Εύβοια» στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράση 7, Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).Ο στόχος της πράξης ήταν η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης στην τοπική αγορά εργασίας των Ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και η εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των Νέων Επιστημόνων της Περιοχής αλλά και των Αγροτών προκειμένου να αναδειχθούν νέα πεδία βιώσιμης επιχειρηματικότητας ή να ενισχυθούν οι υπάρχουσες δραστηριότητές τους.Η περιοχή παρέμβασης εντάσσεται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015 (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), το 2016 έκλεισε διοικητικά μετά από τους προβλεπόμενους ελέγχους.

8.ΤΟΠΣΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟ-ΚΑΛΑΘΙ» – «Δίκτυο Συλλογικής Επιχειρηματικότητας Στερεάς Ελλάδας στον Αγροδιατροφικό Τομέα», στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ο Στόχος της παρέμβασης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο είχε την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία ανέργων βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης. Η περιοχή παρέμβασης ήταν στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2015 (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο).

Επιπλέον στα πλαίσια των γενικότερων αναζητήσεων της έχει υποβάλλει πλήθος προτάσεων σε διακρατικά Προγράμματα (ENPI-CBC MED , FP7) , το Πρόγραμμα LIFE. Επίσης για λογαριασμό της Ν.Α Ευβοίας στο παρελθόν στα πλαίσια του Ε.Π «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013) & του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013»

Συνοπτικά τα κυριότερα προγράμματα που έχει συμμετάσχει και διαχειριστεί κατά το παρελθόν πριν την μεταρρύθμιση του Καλικράτη:

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ (700.000 €). Η ίδρυση του ΓΒΑ στόχευε στην αναδιάρθρωση και στον εκσυγχρονισμό του τοπικού παραγωγικού συστήματος ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και να αντιστραφεί η φθίνουσα πορεία.
 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (190.000 €). Κύριος στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η προώθηση στη Νομαρχία Ευβοίας μιας ολοκληρωμένης δράσης που να προσλάβει το χαρακτήρα ενός Ειδικού Νομαρχιακού Προγράμματος για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης τοπικής πρωτοβουλίας σε εκ του σύνεγγυς υπηρεσίες.
 3. Έχει εκπονήσει μελέτες και συμμετάσχει σε μικρότερα άλλα προγράμματα (ADAPT/RENTA/ADAPR/ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) μαζί με το Επιμελητήριο της Εύβοιας
 4. Της έχει ανατεθεί από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας-Δνση υποστήριξης Βιομηχανιών, σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας η Ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) για τα έτη 2004-2010 Το γραφείο λειτούργησε ως Γραφείο Ενιαίας Εξυπηρέτησης με αντικείμενο την υποστήριξη όλων των δημόσιων υπηρεσιών που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύστασης μιας νέας επιχείρησης, την προσέλκυση επενδύσεων στο Νομό καθώς και στις διαδικασίες αδειοδότησης εγκατάστασης-λειτουργίας μιας επιχείρησης.
 5. Οι τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης (μέτρο 5:3 ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- με συνολικό προϋπολογισμό 1.700.000 € ) που χωρικά υλοποιήθηκαν σε όλο τον Νομό με συντονιστή την Ν.Α. Ευβοίας και στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση ή αυταπασχόληση 150 ανέργων και στην επιδότηση εργοδοτών για την δημιουργία νέων θέσεωναπασχόλησης
 6. Έχει εκπονήσει και εκπονεί μελέτες, οικονομικές, κοινωνικές, τεχνικές / υποδομών, αναδιοργάνωσης, αξιολόγησης οργάνωσης και έχει διαχειριστεί πλήθος νομαρχιακών –τοπικών προγραμμάτων.
 7. Παράλληλα έχει συνεργασθεί με φορείς εντός και εκτός νομού (Νομαρχίες, Δήμους, Πανεπιστήμια, Αναπτυξιακές κ.λ.π) για την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων– σε προκηρύξεις προγραμμάτων (GLOBAL GRANTS κ.α.) είτε έχοντας συντονιστικό ρόλο δικτύων – κοινοπραξιών είτε ως μέλος συντονιστικής επιστημονικής επιτροπής είτε ως απλό μέλος.