Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια της Βαλκανικής Επικράτειας της Μεσογείου 

Ακρωνύμιο: PRO-ENERGY

Άξονας προτεραιότητας: Περιβάλλον

Πρόσκληση: 1η πρόσκληση για προτάσεις έργων

Επικεφαλής εταίρος: Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

Εταίροι:

Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας

Οργανισμός Ανάπτυξης Εύβοιας Α.Ε.

Οργανισμός Ενέργειας Κύπρου

Τμήμα Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Υπηρεσιών

Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης με Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός: 1.052.500,00

Η κοινή πρόκληση του PRO-ENERGY είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων. Αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές που συμμετέχουν στο έργο που χαρακτηρίζονται από παλιές εγκαταστάσεις, ξεπερασμένες / υποβαθμισμένες προσόψεις κτιρίων, υλικά και εξοπλισμός, χαμηλή ενεργειακή συνείδηση ​​και ευαισθητοποίηση, έλλειψη ειδικευμένων δημόσιων υπάλληλων κ.λπ. που οδηγούν σε υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι συμμετέχουσες περιοχές εξαρτώνται από τις εισαγωγές ενέργειας, είναι προφανές ότι υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο υποδειγματικός ρόλος του δημόσιου τομέα πρέπει να προωθηθεί με την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια. Το PRO-ENERGY στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων αναπτύσσοντας & εφαρμόζοντας ένα Κοινό Στρατηγικό & Σχέδιο Δράσης, αυξάνοντας τις αρμοδιότητες των ιδιοκτητών και χειριστών κτιρίων, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας τεχνολογίες και εργαλεία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και προωθώντας παραγόμενες καλές πρακτικές και αποτελέσματα σε τοπικές / περιφερειακές / εθνικές.

Promoting Energy Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory 

Acronym:      PRO-ENERGY

Priority axis: Environment

Call:   1st Call for Project Proposals

Lead Partner: Region of Epirus – Regional Unit of Thesprotia

Partners:

Ministry of Infrastructure and Energy

Development Agency of Evia SA

Cyprus Energy Agency

Department of Electrical and Mechanical Services

Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium-sized Enterprises

Budget:         1.052.500,00

The common challenge of PRO-ENERGY is to improve energy efficiency of public buildings (municipal/provincial/regional buildings, schools, universities, health centres, hospitals, museums, sports facilities etc.). This is a common problem faced by the territories participating in the project characterized by old facilities, outdated/degradated building façades, materials & equipment (insulation, electrical appliances, cooling/heating systems etc.), low energy consciousness & awareness, lack of skilled civil servants, etc. all leading to high energy consumption & CO2 emissions. Combined with the fact that participating territories are energy import dependent it is more than evident that there is room for improvements in energy consumption & more efficient use of energy. More importantly, the exemplary role of the public sector should be promoted by increasing energy savings in public buildings. PRO-ENERGY aims to address these issues by developing & implementing a Joint Strategy & Action Plan, increasing competences of buildings’ owners & operators, developing& applying technologies& tools to reduce energy consumption in public buildings,& promoting generated good practices& results to local/regional/national entities in the Balkan-Med region. The project addresses the policy & institutional level (Joint Strategy& Action Plan),human resources level (Capacity Building of Energy Managers)& the managerial systems level (ICT Platform&CBA Modeller&Energy Performance Contracting-EPC). The novel energy saving technologies promoted by PRO-ENERGY refer to Behaviour-based Energy Efficiency. Behavioural efficiency programs introduce cost-effective ways to reduce energy consumption, as literature & practice suggests. The overall objective is to promote Energy Efficiency in public buildings in the Balkan Med area & to create a practical framework of modelling & implementing energy investment interventions through specific ICT monitoring & control systems,& through EPC.