Το έργο “TANGRAM” εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Βιώσιμη Περιφέρεια) – Ειδικός Στόχος 2.1 (Προώθηση της Βιώσιμης Αξιοποίησης και της Διαφύλαξης της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Αναπτυξιακών Περιουσιακών Στοιχείων στην Περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου) στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης έργων του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.

Το εταιρικό σχήμα του έργου TANGRAM απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς:

 • Δήμος Monza (Ιταλία) – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣΕΤΑΙΡΟΣ
 • DELTA 2000 – Περιφερειακή Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Ιταλία)
 • Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης NovaGorica (Σλοβενία)
 • Οργανισμός Προώθησης Τουρισμού Bohinj (Σλοβενία)
 • Argonauta – Ένωση για τη Φύση και τη Διατήρηση του Περιβάλλοντος και την ΑειφόροΑνάπτυξη (Κροατία)
 • Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. (Ελλάδα)
 • Proaktiv – ΟργανισμόςΚοινωνίαςΠολιτών (Σερβία)
 • ΠεριφερειακόςΟργανισμόςγιατηνΚοινωνικοοικονομικήΑνάπτυξηBanat (Σερβία)
 • ΟργανισμόςΤουρισμούBanjaLuka (ΒοσνίαΕρζεγοβίνη)
 • ΠανεπιστήμιοΑυλώνας “IsmailQemali” (Αλβανία)
 • ΚοινοπραξίαΒασιλικούΠαλατιούκαιΠάρκουτηςMonza (Ιταλία) – Συνδεδεμένοςεταίρος.

 

Ο γενικός στόχος του TANGRAM είναι να οικοδομηθεί και να προωθηθεί το σήμα (brand) ADRION στον τουρισμό, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη αξιοποίηση και ενσωμάτωση στην τουριστική προσφορά των πάρκων και των κήπων ως κρυμμένων πόρων μέσω ενός καινοτόμου συστήματος διακυβέρνησης βασισμένου στη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Οι ειδικοί στόχοι του TANGRAM συνοψίζονται ως εξής:

1) Ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης για την αειφόρο αξιοποίηση του τουριστικού προορισμού ADRION προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων (ιδιωτικών και δημόσιων), και

2) Ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής ADRION μέσω της βιώσιμης προώθησης των πάρκων.

Βασικές εκροές:

 • 1 διακρατικό δίκτυο
 • 1 Διακρατικό σχέδιο δράσης
 • 9 Τοπικά Σχέδια Δράσης
 • 9 δράσεις επίδειξης
 • Αύξηση των επισκεπτών κάθε τοποθεσίας(+100τουρίστες)
 • Ευαισθητοποίηση του κοινού,επικοινωνία του έργου καιδιάδοση των εκροών και των αποτελεσμάτων του

Οι υποχρεώσεις της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. ως εταίρου του έργου στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων είναι oΣυντονισμός – Διοίκηση Έργου και η συμμετοχή σε όλα ταπακέτα εργασίας, καθώς και ο συντονισμός του πακέτου πακέτου εργασίας  C: Επικοινωνία.

Διάρκεια Έργου: 30 μήνες
Περίοδος Υλοποίησης:01/02/2020 – 31/07/2022
Ρόλος Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.:Εταίρος Έργου Νο. 6
Συνολικός Προϋπολογισμός:1.096.729,00 €
Κοινοτική Συμμετοχή:        932.219,65 €
Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.:173.286,00 €

https://tangram.adrioninterreg.eu/

 

“TANGRAM” project is part of Priority Axis 2 (Sustainable Region) – Specific Objective 2.1 (Promoting sustainable exploitation and preservation of natural and cultural heritage as Development Assets in the Adriatic-Ionian Region) as part of the 2nd project call of the Interreg ADRION 2014-2020 Transnational Cooperation Program.

The corporate structure of the TANGRAM project consists of the following partners:

 • MUNICIPALITY OF MONZA
 • DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.
 • RDA of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica
 • Tourism Bohinj
 • Association for Nature and Environment Conservation andSustainable Development Argonauta
 • Development Agency of Evia SA
 • Civil society organization Proactive
 • Regional Agency for Socio – Economic Development – Banat Ltd
 • Banja Luka Tourist Board
 • University of Vlora “Ismail Qemali”
 • The Consortium Royal Palace and Park of Monza

The overall objective of TANGRAM is to build and promote the ADRION brand in tourism, supporting sustainable exploitation and integration into the tourism supply of parks and gardens as hidden resources through an innovative governance system based on cooperation between stakeholders.

The specific objectives of TANGRAM are summarized as follows:

1) Developing a common understanding of the sustainable exploitation of the ADRION tourist destination by promoting cooperation between local actors (private and public), and

2) Strengthening the tourism product of the ADRION region through the sustainable promotion of parks.

Main outputs:

 • 1 transnational network
 • 1 Transnational action plan
 • 9 Local Action Plans
 • 9 demonstrationactions
 • +100 tourists increase in expected nr of visits in each site
 • Public awareness raising and knowledge improvement on theproject topic thanks to the dissemination activities

The obligations of Development Agency of Evia SAas a project partnerinclude the Coordination – Project Management and the participation in all the work packages, as well as coordination of the WP C: Communication.

Project Duration: 30 months
Implementation Period: 01/02/2020 – 31/07/2022
Role of Development Agency of Evia SA.:Project Partner No. 6
Total Budget: 1,096,729,00 €
Community Participation: 932,219,65 €
Budget of Development Agency of Evia SA: 173,286,00 €

https://tangram.adrioninterreg.eu/