Το έργο “SMART HERITAGE εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Βιώσιμη Περιφέρεια) – Ειδικός Στόχος 2.1 (Προώθηση της Βιώσιμης Αξιοποίησης και της Διαφύλαξης της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Αναπτυξιακών Περιουσιακών Στοιχείων στην Περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου) στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης έργων του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., ενώ στο διακρατικό εταιρικό σχήμα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

 • ADF – Albanian Development Fund (Αλβανία)
 • Δήμος Forlì (Ιταλία)
 • Πανεπιστήμιο Mostar (Βοσνία Ερζεγοβίνη)
 • Δήμος Gerace (Ιταλία)
 • ZADRA NOVA – Οργανισμός Ανάπτυξης Zadar (Κροατία) – Συνδεδεμένος εταίρος.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση, αξιοποίηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου. Ο ειδικός στόχος είναι η αύξηση της ελκυστικότητας του τουρισμού και η μείωση της εποχικότητάς του στις συμμετέχουσες περιοχές και η ανάπτυξη κοινής πλατφόρμας για την προώθηση της προσφοράς βιώσιμου τουρισμού με βάση τη διατήρηση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Βασικές εκροές:

 • Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης
 • Τοπικά/περιφερειακά σχέδια δράσης
 • Ομάδες εργασίας για δημιουργικό και καινοτόμο πολιτιστικό τουρισμό
 • Σχέδιο Βιωσιμότητας
 • Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής“SMARTHERITAGE”
 • Χαρτογράφηση και ψηφιοποίησητων αξιοθέατωνπολιτιστικής κληρονομιάς στις εμπλεκόμενες περιοχές
 • Καινοτόμα μοναδικά προϊόντα πολιτιστικού τουρισμού

 

Οι υποχρεώσεις της Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε. ως Επικεφαλής Εταίρος, στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων είναι oΣυντονισμός – Διοίκηση Έργου και ησυμμετοχή σε όλα τα πακέτα εργασίας, καθώς και τον συντονισμό των πακέτων εργασίας Μ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ, C: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, και Τ2: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Διάρκεια Έργου: 30 μήνες
Περίοδος Υλοποίησης: 01/01/2019 – 30/06/2021
Ρόλος Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.:Συντονιστής Εταίρος
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.191.495,00 €
Κοινοτική Συμμετοχή:        1.012.770,75 €
Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.:445.395,00 €

https://smartheritage.adrioninterreg.eu

 

  

“SMART HERITAGE” project is part of Priority Axis 2 (Sustainable Region) – Specific Objective 2.1 (Promoting Sustainable Exploitation and Preservation of Natural and Cultural Heritage as Development Assets in the Adriatic-Ionian Region) as part of the 1st project call of the Interreg ADRION 2014-2020 Transnational Cooperation Program.

Development Agency of Evia SAis the Lead Partner of the project, while the following partners participate in the transnational corporate scheme:

 • ADF – Albanian Development Fund (Albania)
 • Municipality of Forlì (Italy)
 • University of Mostar (Bosnia and Herzegovina)
 • Municipality ofGerace(Italy)
 • ZADRA NOVA – Zadar Development Agency (Croatia) – Associated Partner.

Project Overall objective: Promoting and protecting common cultural heritage in orderto raise touristic attractiveness of the ADRIONarea. In particular, it will contribute to tourism season prolongation and improvement of the attractiveness of the project areaand will promote sustainable use of common cultural heritage in tourism.

Project specific objective: Develop a joint platform forthe promotion of sustainable tourism offer based on preserved common cultural heritage.

Main outputs:

 • Awareness Campaigns
 • Local/regionalAction Plans
 • Working groups forcreative andinnovative culturaltourism
 • Sustainability Plan
 • SMART HERITAGEcultural route
 • Cultural heritageassets digitalized
 • Innovative uniquecultural tourismproducts

The obligations of Development Agency of Evia SAas the LeadPartnerinclude the Coordination – Project Management and the participation in all the work packages, as well as coordination of Μ: MANAGEMENT, C: COMMUNICATIONand Τ2: TRANSNATIONAL CULTURAL NETWORKWork Packages.

Project Duration: 30 months
Implementation Period: 01/01/2019 – 30/06/2021
Role of Development Agency of Evia SA.:Lead Partner
Total Budget:1.191.495,00 €
Community Participation:1.012.770,75 €
Budget of Development Agency of Evia SA:445.395,00 €

https://smartheritage.adrioninterreg.eu