ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Τ.Π.) LEADER ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΠ 2023-2027

 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-77-4.1

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER»

– ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Η Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων 2023-2027, βασισμένη στην φιλοσοφία (της από κάτω προς τα πάνω προσέγγισης) LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή όλων των δρώντων  σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών/περιβαλλοντικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές της χώρας.

Οι προκλήσεις/θεματικοί  στόχοι στους οποίους αποσκοπούν οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του νέου Προγράμματος Leader είναι οι εξής:

  • Ενίσχυση και διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών περιοχών (μεταποίηση και αγροδιατροφή)
  • Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής
  • Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού μέσω κοινωνικών δράσεων
  • Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού και των μεταναστών/ προσφύγων
  • Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής
  • Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
  • Ανάπτυξη της δικτύωσης, της συνεργασίας και της καινοτομίας.

 

Οι εν λόγω προκλήσεις – στόχοι θα αντιμετωπισθούν με την υλοποίηση παρεμβάσεων ιδιωτικού, δημόσιου, ή ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα που θα ενισχυθούν οικονομικά.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της «Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε., ως φορέας που δραστηριοποιείται από το έτος 1996 στην περιοχή του νομού Ευβοίας στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον σχεδιασμό και την υποβολή του νέου Τ.Π. LEADER για την περίοδο 2023-2027, καλεί τους ενδιαφερόμενους μετά των τοπικών και θεματικών ενεργειών διαβούλευσης που έλαβαν από την ΟΤΔ, να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο εκφράζοντας την άποψη τους και το επενδυτικό τους ενδιαφέρον και για την συν διαμόρφωση του νέου προγράμματος που θα διεκδικηθεί για την περιοχή παρέμβασης της Βόρειας & Κεντρικής Εύβοιας.

 

Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης (για online συμπλήρωση)

Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης (για εκτύπωση)

Βασικό βήμα στη διαδικασία σχεδιασμού του Τοπικού Προγράμματος Leader Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας, αποτελεί η ιεράρχηση των αναγκών όπως αυτές έχουν προκύψει από την SWOT ανάλυση στην οποία προχώρησε η Ομάδα Τοπικής Δράσης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υπό διαμόρφωση τοπικό πρόγραμμα Leader καλείται να εξυπηρετήσει επτά (7) θεματικούς στόχους και να συμβάλλει στην επίλυση τοπικών αναπτυξιακών προβλημάτων σας προσκαλούμε να λάβετε γνώση της SWOT ανάλυσης και στη συνέχεια να προχωρήσετε στη βαθμολόγηση  των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί ανά θεματικό στόχο

Ιεράρχηση αναγκών