Πολιτική ποιότητας

Η Διοίκηση της Εταιρίας “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.” θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας την Ποιότητα, για τον λόγο αυτό έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008 το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης Ποιότητας.Η παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας της Εταιρίας μας, αποτελεί παράλληλα και δέσμευση για συμμόρφωση με Εθνικούς νόμους, κοινοτικές και κανονιστικές οδηγίες κλπ, τις απαιτήσεις του προτύπου και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.

Αφορά όλα τα επίπεδα της Εταιρίας, γνωστοποιείται όπως ενδείκνυται σε όλο το προσωπικό και εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των Αρχών και της Φιλοσοφίας του Συστήματος Διαχείρισης.
Η ευθύνη της υλοποίησης της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας σε συνδυασμό με την λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας, ανατίθεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας (ΥΔΠ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης, με στόχο την συνεχή βελτίωση του.

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας, η Διοίκηση έχει καθορίσει τους κάτωθι σκοπούς :

• Η αποτελεσματική εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει από άποψη χρονοδιαγραμμάτων, κόστους, και ποιότητας.
• Η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων που προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της εταιρίας.
• Η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και των αποκλίσεων των έργων.

Τα ποσοτικά και ποσοστιαία μεγέθη των στόχων αυτών καθώς και η διάρκεια επίτευξης τους, μαζί με την Πολιτική Ποιότητας, εξετάζονται και αξιολογούνται από την Ανώτατη Διοίκηση στα πλαίσια των προγραμματισμένων Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.Μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση τόσο της Ανώτατης Διοίκησης, όσο και του συνόλου του προσωπικού της, στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην Παρούσα Πολιτική Ποιότητας και γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας, προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ως παρεπόμενο της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και της συνεχούς επαύξησης της ποιότητας των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών.

Εκ μέρους της Διοίκησης της ‘‘ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.”

Ν.Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Γενικός Διευθυντής