Το ADRION 5 SENSES PLUS (https://adrion5senses.adrioninterreg.eu/) είναι εγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Interreg ADRION 2014-2020, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Ηπείρου.

Αποτελεί συνέχεια του έργου ADRION 5 SENSES και έχει ως στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση γύρω από τα αποτελέσματα του ADRION 5 SENSES, να τα επικαιροποιήσει και να τα αξιοποιήσει περαιτέρω.

Το έργο ADION 5 SENSES επικεντρώθηκε στην περιοχή ADRION (Ιόνιο – Αδριατική), μελέτησε σε βάθος τις υψηλές δυνατότητες της περιοχής για ανάπτυξη βιώσιμου τουρισμού και αντιμετώπισε επιτυχώς την κοινή εδαφική πρόκληση που είναι η έλλειψη ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου βασισμένου σε καινοτόμο, υψηλής ποιότητας τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η πραγματικότητά άλλαξε εντελώς, η πανδημία Covid-19, διαταράσσοντας το υφιστάμενο τουριστικό μοντέλο της περιοχής ADRION, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον τουρισμό και κάνοντας ολόκληρο τον κόσμο να ξανασκεφτεί τα ταξίδια και τη βιωσιμότητα του τομέα του τουρισμού.

Το ADRION 5 SENSES PLUS έρχεται σε μια στιγμή ανάγκης, δίνοντας την ευκαιρία στη Σύμπραξη του ADRION 5 SENSES:

α) να αναθεωρήσει και να επικαιροποιήσει την κοινή στρατηγική και το σχέδιο δράσης του ADRION 5 SENSES προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις που προκύπτουν από τον Covid-19 και

β) να χαράξει μια μακροπρόθεσμη κατεύθυνση σχετικά με τον αειφόρο τουρισμό και τη διαχείριση προορισμών για την περιοχή ADRION που θα υιοθετηθεί από το Διακρατικό Δίκτυο ADRION 5 SENSES.

Το Διακρατικό Δίκτυο ADRION 5 SENSES δεσμεύεται να συνεχίσει τη συνεργασία για τη δημιουργία ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου για την περιοχή ADRION. Το ADRION 5 SENSES PLUS θα υποστηρίξει περαιτέρω τις προσπάθειες των εταίρων για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του Έργου και τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού τουριστικού τομέα. Τέλος, το ADRION 5 SENSES PLUS προσφέρει την ευκαιρία – στους Εταίρους και τους Ενδιαφερομένους που εμπλέκονται – να προωθήσουν περαιτέρω τις Εκροές του ADRION 5 SENSES (όπως Χάρτης Αισθήσεων, Πολυγλωσσική Διαδικτυακή Πλατφόρμα, Εκθεσιακά Κέντρα).

Ο στόχος του ADRION 5 SENSES PLUS είναι να οικοδομήσει και να προωθήσει το εμπορικό σήμα ADRION στον τουρισμό χαρίζοντας και τις πέντε αισθήσεις των τουριστών και να εμπνεύσει περισσότερους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο Διακρατικό Δίκτυο ADRION 5 SENSES. Το όραμα του Δικτύου είναι να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα «εργαλεία» που δημιουργήθηκαν από το ADRION 5 SENSES Project, να «επανεκκινήσει» τον τουρισμό στην περιοχή ADRION και να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ταξιδέψουν, να συναντηθούν, να «αισθανθούν» – να αποκομίσουν μια αυθεντική εμπειρία στις περιοχές – προορισμούς ADRION – πάντα με ασφάλεια.

Στο διασυνοριακό εταιρικό σχήμα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

  • Περιφέρεια Ηπείρου (Ελλάδα) – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
  • Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε.
  • Οργανισμός Ανάπτυξης Περιφέρειας Northern Primosrka (Σλοβενία)
  • SIPRO – Οργανισμός Ανάπτυξης Ferrara (Ιταλία)

 

Περίοδος Υλοποίησης: 01/01/2022 – 31/08/2022

Συνολικός Προϋπολογισμός: 176.070,00€

Χρηματοδότηση ΕΕ (ERDF): 149.659,50€

 

 

The ADRION 5 SENSES PLUS project (https://adrion5senses.adrioninterreg.eu/) has been approved under Interreg ADRION 2014-2020, with the Region of Epirus as Lead Partner.

ADRION 5 SENSES aims to raise awareness of the ADRION 5 SENSES Project results, to update and fully exploit its outcomes.

The ADRION 5 SENSES Project was focused on the ADRION area, studied in-depth the area’s high potential for further development of sustainable tourism, and successfully addressed the common territorial challenge which is the lack of a sustainable tourism model based on innovative, high-quality tourism products and services. In the last couple of years, our reality has changed completely, the Covid-19 pandemic has challenged the tourism model of the ADRION area, raised questions around the health and safety in tourism and has made the whole world rethink travelling and the sustainability of the tourism sector.

The ADRION 5 SENSES PLUS comes in a time of need and aims to offer the opportunity to the ADRION 5 SENSES Partnership to:

  1. a) revise and update their ADRION 5 SENSES Joint Strategy and Action plan in order to address the new challenges that arise from Covid-19 and
  2. b) draw a long-term direction regarding sustainable tourism and destination management for the ADRION area which will be adopted by the ADRION 5 SENSES Transnational Network:

The ADRION 5 SENSES Transnational Network is committed to continuing the collaboration and work towards creating a sustainable tourism model for the ADRION area and the ADRION 5 SENSES PLUS will further support their work towards the long-term sustainability of the Project results and the creation of a more sustainable and resilient tourism sector. Last but not least, the ADRION 5 SENSES PLUS offers the chance to the Partners and Stakeholders involved to further promote the ADRION 5 SENSES Outputs (i.e., Map of Sensations, Multilingual Web Platform and Exhibition Centres) and to raise awareness of the integrated approach- sensory marketing – which is new and innovative for the ADRION area.

The aim of the ADRION 5 SENSES PLUS is to build and promote the ADRION brand name in tourism by indulging all five senses of tourists and by inspiring more stakeholders to join the ADRION 5 SENSES Transnational Network. The vision of the ADRION 5 SENSES PLUS Partnership is to use the available ‘tools’ created by the ADRION 5 SENSES Project, re-start tourism in the ADRION area and enable people to travel, meet, ‘feel’ -get an authentic experience of the area – the ADRION destinations with safety.

Project Partnership:

  • Region of Epirus (Greece) – Lead Partner
  • Development Agency of Evia SA (Greece)
  • RDA of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica (Slovenia)
  • SIPRO Development Agency – Ferrara (Italy)

Implementation Period: 01/01/2022 – 31/08/2022

Total budget: 176.070,00€

EU Contribution (ERDF): 149.659,50€