Το έργο “ADRION 5 SENSES” εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Βιώσιμη Περιφέρεια) – Ειδικός Στόχος 2.1 (Προώθηση της Βιώσιμης Αξιοποίησης και της Διαφύλαξης της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Αναπτυξιακών Περιουσιακών Στοιχείων στην Περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου) στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης έργων του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg ADRION 2014-2020.

Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. αποτελεί εταίρο του έργου, ενώ στο διασυνοριακό εταιρικό σχήμα συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

 • Περιφέρεια Ηπείρου (Ελλάδα) – ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
 • SIPRO – Οργανισμός Ανάπτυξης Ferrara (Ιταλία)
 • ZADRA NOVA – Οργανισμός Ανάπτυξης Zadar (Κροατία)
 • Οργανισμός Ανάπτυξης Περιφέρειας NorthernPrimosrka (Σλοβενία)
 • SERDA – Οργανισμός Ανάπτυξης Οικονομικής Περιφέρειας Sarajevo (Βοσνία Ερζεγοβίνη)
 • Περιφερειακός Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης Šumadija και Pomoravlje (Σερβία)
 • ADF – Albanian Development Fund (Αλβανία)
 • Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού Μαυροβουνίου (Μαυροβούνιο)
 • Υπουργείο Εμπορίου, Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών (Σερβία) – Συνδεδεμένος εταίρος.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η οικοδόμηση και προώθηση του σήματος ADRION 5 SENSES στον τουρισμό ικανοποιώντας και τις πέντε αισθήσεις των τουριστών. Η  φυσική/πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα σημαντικό προϊόν του τουρισμού και επομένως η βιώσιμη αξιοποίηση και αποτελεσματική προώθησή της είναι ενσωματωμένες στη λογική του ADRION 5 SENSES.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Εμπλουτισμένο και διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου μέσω της κοινής στρατηγικής και του branding που οδηγεί σε επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, σε προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος, μορφωμένων και εκλεπτυσμένων, καθώς και στη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας στον τομέα του τουρισμού.
 • Βελτιωμένη αναγνωρισιμότητα του τουριστικού προϊόντος της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου που απορρέει από τις προβλεπόμενες δράσεις επίδειξης (εκθεσιακά κέντρα, πολύγλωσση διαδικτυακή πλατφόρμα, χάρτης των αισθήσεων).
 • Αυξημένη γνώση των εταίρων και των ενδιαφερομένων μερών σε θέματα τουριστικής στρατηγικής και μάρκετινγκ ως απόρροια της επιμόρφωσης μέσω πολλών διαφορετικών πλατφορμών.
 • Αυξημένη ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και βελτιωμένη στάση σε θέματα μάρκετινγκ προορισμών και branding λόγω της ενεργού συμμετοχής τους στο διακρατικό δίκτυο ADRION 5 SENSES.
 • Αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού ως αποτέλεσμα ευρέων και στοχευμένων δραστηριοτήτων διάδοσης.

Οι κύριες εκροές του έργου είναι:

 • 1 διακρατικό δίκτυο συνεργασίας
 • 1 κοινή στρατηγική και σχέδιο δράσης στο πεδίο της φυσικής/πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού
 • 11 δράσεις επίδειξης.

Οι υποχρεώσεις της Αναπτυξιακής ΕυβοίαςΑ.Ε. ως εταίρουστο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων είναι oΣυντονισμός – Διοίκηση Έργου και η συμμετοχή σε όλα τα πακέτα εργασίας, καθώς και ο συντονισμός του πακέτου εργασίας Τ2: BRANDING.

Περίοδος Υλοποίησης: 01.01.2018 – 31.12.2019

Ρόλος Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.: Εταίρος Έργου -Συντονιστής του Πακέτου Εργασίας «Branding»

Συνολικός Προϋπολογισμός:1.437.076,09 €

Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε.:158.176,17 €

https://adrion5senses.adrioninterreg.eu/

 

 

 “ADRION 5 SENSES” project is part of Priority Axis 2 (Sustainable Region) – Specific Objective 2.1 (Promoting Sustainable Exploitation and Preservation of Natural and Cultural Heritage as Development Assets in the Adriatic-Ionian Region) as part of the 1st project call of the Interreg ADRION 2014-2020 Transnational Cooperation Program.

Development Agency of Evia SAis a partner of the project, while the following partners participate in the cross-border corporate scheme:

 • Region of Epirus (Greece) –Lead Partner
 • SIPRO – SIPRO Development Agency – Ferrara (Italy)
 • ZADRA NOVA – Zadar County Development Agency ZADRA NOVA (Croatia)
 • RDA of Northern Primorska Ltd. NovaGorica(Slovenia)
 • SERDA – Sarajevo Economic Region Development Agency (Bosnia Herzegovina)
 • Regional Agency for Economic Development of Šumadija and Pomoravlje(Serbia)
 • ADF – Albanian Development Fund (Albania)
 • National Tourism Organization of Montenegro (Montenegro)
 • Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications of the Republic of Serbia (Serbia)

The general objective of the project is to build and promote the ADRION 5 SENSES brand in tourism satisfying all five senses of tourists. Natural/cultural heritage is an important product of tourism and therefore its sustainable exploitation and effective promoting are embedded in the logic of ADRION 5 SENSES. The specific objective is to direct efforts of ADRION stakeholders to the sustainable planning of physical/virtual settings andvalorization and preservation of natural/cultural heritage, in which positive and memorable experiences are more likely toemerge, leading to positive outcomes, such as tourist loyalty.The project aims to use technology for the co-creation of enhanced destination experiences. The ADRION destination has theopportunity to better address the multi-sensory nature of the tourist experience in order to design experiences by exploring thepotential of ICT.

Expected results of the project:

 • Enhanced and differentiated ADRION tourism product throughthe Joint Strategy and Branding leading to prolongation of tourism season; attractionof high-income, educated andsophisticated tourists; creation of sustainable and high-quality jobs in the tourism sector.
 • Improved visibility of the ADRIONtourism product stemming from the demonstration actions foreseen (exhibition centres, multilingual web platform, map ofsensations).
 • Increased knowledge of partners and stakeholders in tourism strategy and marketing resulting from themultiplatform capacity building.
 • Raised stakeholder awareness and improved attitude in destinations marketing and brandingdue to their active involvement in the ADRION 5 SENSES transnational network.
 • Raised public awareness as a result of the wideand targeted dissemination activities.

 

Main outputs:

 • 1 supported transnational cooperationnetwork,
 • 1 joint strategy and action plan developed in the field of natural/cultural heritage and tourism,
 • 11 demonstrationactions.

 

The obligations of Development Agency of Evia SAas a project partnerinclude the Coordination – Project Management and the participation in all the work packages, as well as coordination of the T2 WP: BRANDING.

Implementation Period: 01.01.2018 – 31.12.2019

Role of Development Agency of Evia SA.:Project Partner – Coordinator of the “Branding” Work Package

Total Budget: €1,437,076.09

Budget of Development Agency of Evia SA:158,176,17 €

https://adrion5senses.adrioninterreg.eu/