ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ & ΦΘΙΩΤΙΔΑ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2021 – 2027” 

Η Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤoΚ) στον τομέα της Αλιείας στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεχίζεται και την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο της πολιτικής αλιευτικής ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών. Βασισμένη στην φιλοσοφία της από κάτω προς τα πάνω προσέγγισης είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή όλων των δρώντων  σε τοπικό επίπεδο.

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση που δημοσίευσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την επιλογή των τοπικών προγραμμάτων ΤΑΠΤoΚ (Leader) Αλιείας, στην οποία προσδιορίζεται μια μόνο αλιευτική ζώνη στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, συνεργάζεται με την Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. ΟΤΑ για την υποβολή μιας κοινής πρότασης.

Η δυνητική περιοχή παρέμβασης (Αλιευτική Ζώνη Ανατολικής Στερεάς) καλύπτει τις παράκτιες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας και Φθιώτιδας και οι δράσεις που θα περιληφθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η υλοποίηση ποικίλων παρεμβάσεων όπως ενδεικτικά είναι:

Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών και έργα συνεργασίας.

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες, προωθούν την ένταξη και ωφελούν την τοπική κοινωνία.
 • Εισαγωγή καινοτομίας, ορθών πρακτικών ή/και υλοποίηση επενδύσεων για την αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος.
 • Παρεμβάσεις και έργα για την αύξηση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας των περιοχών, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, τη βελτίωση της καθημερινότητας μέσω χρήσης ΤΠΕ, της ανάπτυξης του επιπέδου υγείας και εκπαίδευσης, κλπ.
 • Δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας των φύλων, της άρσης των αποκλεισμών και της παροχής ίσων ευκαιριών.
 • Παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (ανακύκλωση, ενεργειακή αποδοτικότητα, χρήση ΑΠΕ) και της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των εμπλεκομένων φορέων που συνδέονται με το Natura

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών

 • Δράσεις ενίσχυσης της μικρής παράκτιας αλιείας.
 • Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, με έμφαση στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες, προωθούν την ένταξη και ωφελούν την τοπική κοινωνία.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων (εκπαίδευση, κατάρτιση) σε επιλεγμένες δραστηριότητες κομβικές για τις περιοχές παρέμβασης.
 • Εισαγωγή καινοτομίας, ορθών πρακτικών ή/και υλοποίηση επενδύσεων για την αξιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος.
 • Δράσεις για τη στήριξη της τοπικής απασχόλησης
 • Στήριξη της δημιουργίας διακλαδικών δικτύων και συνεργειών για την ανάπτυξη και διάθεση πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων (τοπικά συστήματα τροφίμων).
 • Παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (ανακύκλωση, ενεργειακή αποδοτικότητα, χρήση ΑΠΕ) και της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές
 • Ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της τοπικής γαλάζιας οικονομίας, για παράδειγμα στον τουρισμό (αλιευτικός, βιωματικός, καταδυτικός, κλπ.), στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες και στις πολιτιστικές θαλάσσιες δραστηριότητες.

Οι συνεργαζόμενες εταιρίες Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. και Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο της προετοιμασίας του νέου Τοπικού Προγράμματος Αλιείας για την περίοδο 2021-2027, καλούν τον τοπικό πληθυσμό και τους τοπικούς φορείς να συμμετέχουν στις ενημερωτικές εκδηλώσεις διαβούλευσης κατά τις οποίες θα συζητηθούν:

 • Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης του προγράμματος
 • Η εταιρική σχέση (Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος)
 • Οι ανάγκες της περιοχής και η ιεράρχηση αυτών
 • Η τοπική στρατηγική που θα επιλεγεί
 • Οι δράσεις που θα περιληφθούν στο τοπικό πρόγραμμα

Δείτε εδώ το πρόγραμμα διεξαγωγής των ενημερωτικών εκδηλώσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να εκφράσουν τις απόψεις τους και το επενδυτικό τους ενδιαφέρον για την συν διαμόρφωση του νέου τοπικού προγράμματος αλιείας συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο

Έντυπο διαβούλευσης