Αποφάσεις ένταξης Δημοσίων επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Κεντρικής & Βόρειας Εύβοιας για το υπομέτρο 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο