Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών ορκωτών λογιστών στο πλαίσιο του έργου Skills4Sports