Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για την συμμέτοχη στην αξιολόγηση των προτάσεων της υποδράσης 19.2 του έργου Τοπικό πρόγραμμα LEADER/CLLD του ΠΑΑ 2014-2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο