Διοίκηση και Στελέχωση

1. Βαβουλίωτης Ευάγγελος, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Πνευματικός Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Ρουμελιώτης Θεόδωρος, Μέλος του Δ.Σ.
4. Φλώκος Γεώργιος, Μέλος του Δ.Σ.
5. Καραμάνου Κυπαρισσία, Μέλος του Δ.Σ.
6. Μιμίκου Ευαγγελία, Μέλος του Δ.Σ.
7. Τριανταφύλλου Χρυσούλα – Αντωνία, Μέλος του Δ.Σ.
8. Κώσταρος Χαράλαμπος, Μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπος ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
9. Τζαβάρας Κωνσταντίνος, Μέλος του Δ.Σ., εκπρόσωπος ΕΑΣ Ευβοίας

 

Διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα γραφεία επί της Λ Χαϊνά 93 στη Χαλκίδα & απασχολεί συνολικά 11 στελέχη (συμβάσεις εργασίας & έκτακτο προσωπικό για τα προγράμματα με ΣΜΕ). Eπίσης συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο εξωτερικών συμβούλων.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΙ ΑΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ 3 1 4
2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2 1 3
3 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ 1 1 2
4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 1 8 2 11

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε ανέρχεται σε 510.145,23€ και κατανέμεται σε 174.111 ονομαστικές μετοχές (Φ.Ε.Κ 3613/20-5-2009) , συμμετέχουν ορισμένοι από τους πλέον σημαντικούς φορείς που εκπροσωπούν δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα της περιοχής.

Οι φορείς αυτοί είναι: