Πίνακας κατάταξης θετικά αξιολογημένων Προτάσεων 2ης Πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος του προγράμματος "Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου"

Προθεσμία ενστάσεων εντός 15 ημερών