Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε καλεί υποψηφίους ενδιαφερόμενους (συμβούλους ιδιωτικών/δημόσιων επενδύσεων – φυσικά πρόσωπα) να υποβάλλουν αίτημα στην Επιτροπή Επιλογής Συνεργατών Leader της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ευβοίας Α.Ε για την συνομολόγηση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την θέση ενός (1) Συμβούλου Ιδιωτικών Επενδύσεων / Κλάδος ΠΕ - Μηχανικών πλήρη απασχόληση για ένα (1) χρόνο.
Διαβάστε το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης.