Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε προκηρύσσει την Διενέργεια Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “CLOUD – CLusters Orientation towards Up-to-date technologies and models for common Development” που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE συνολικού ύψους 115.497,00 € με Φ.Π.Α και κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά.


Κατεβάστε το αρχείο

Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών: Έως τις 21-3-2013 και ώρα 12:00μμ στα γραφεία 302-303 της Αναθέτουσας Αρχής Λεωφ. Χαϊνά93, 34100 Χαλκίδα, 3οςόροφος.
Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού : 21-3-2013 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού : Λεωφ. Χαϊνά93, 34100 Χαλκίδα – Εύβοια , 3οςόροφος ,Γραφεία 302-303.
Πληροφορίες : 2221026626 , 2221089706 κ.Μαργαρίτης Νικόλαος
Fax : 2221077747
Email : info@anevia.gr